HomeTeknik destekPrinter Friendly Version

Teknik destek

Ayarlara ili?kin tüm sorular?n cevaplar? bu bölümde verilmektedir.

1. Ayarlar

1.1. Urban Rivals oyununu oynamam için bilgisayar?m?n sahip olmas? gereken ayarlar nelerdir?

Urban Rivals’ta oyun oynayabilmek için, bilgisayar?nda güncel bir ?nternet gezgininin ve Adobe Flash Player uygulamas?n?n olmas? gerekmektedir. 


 


Optimal bir i?leyi? için Mozilla Firefox ve Google Chrome’u tavsiye ediyoruz. 


 


Bilgisayar?n?n minimum konfigürasyonu ?u ?ekilde olmal?d?r: 512 Mb RAM belle?i, Pentium III veya üzeri, Adobe Flash Player, güncel bir ?nternet gezgini ve yüksek debili bir ?nternet ba?lant?s?.

1.2. Neden hesab?m için Gmail e-posta adresi kullanmay? tercih etmeliyim?

Gmail adreslerinde uyum sorunu ya?anm?yor. A?a??daki adresten kendine yeni bir e-posta adresi açabilirsin:
https://www.google.com/accounts/NewAccount

1.3. ID Player nedir?

Oyuncu ID’si bir oyuncunun kimlik tespit numaras?d?r.
Bu numaray? profil sayfan?n alt?nda bulunan “playerID” sekmesinde bulabilirsin.
Bu numara, ayn? zamanda, sana ait olmayan her profilin üzerinde bulunan, ba?ka bir oyuncunun URL’inin sonundaki numaraya tekabül eder.

1.4. Ba?lant? sorunlar?m var!

Hatt?ndaki denge sorununu çözmesi için ?nternet sa?lay?c?n?n mü?teri hizmetleri ile temasa geçmeni öneririz.

1.5. Neden site üzerindeki pop-up’lara izin vermeliyim?

?nternet gezginini www.urban-rivals.com sayfas?ndan gelen aç?l?r pencereleri kabul edecek ?ekilde ayarla.

?nternet Explorer (son sürümü) gezgininin aç?l?r pencereleri kabul etmesini sa?lamak için Ayarlar > Pop-ups’lar?n engellenmesi > pop-ups engelleme ayarlar? üzerine t?kla.

Ayn? ?ekilde, Firefox’un aç?l?r pencerelere izin vermesini sa?lamak için de ayarlar > Tercihler > ?çerik > ?stisnalar’? seç ve belirtilen kutucu?a sitemizin pop-ups’lar?n? kabul etmesi için “www.urban-rivals.com” yaz.

2. Güvenlik

2.1. Parolam? kaybettim!

E?er parolan? unuttuysan, bunu sana do?rudan göndermemiz maalesef mümkün de?il. Ancak a?a??daki adrese t?klayarak parolan?n herhangi bir sorun olmadan e-posta yoluyla gönderilmesini isteyebilirsin:
http://www.urban-rivals.com/player/signin.php

2.2. Kullan?c? ad?m? hat?rlam?yorum, ne yapmal?y?m?

Ba?lanmak için do?ru rumuzu kulland???ndan emin misin? Belki de rumuzunu son zamanlarda de?i?tirmi?sindir.
Rumuzun yerine kay?t için kulland???n e-posta adresini girerek de ba?lanabilece?i?ni biliyor musun?
E?er parolan? unuttuysan, bunu sana do?rudan göndermemiz maalesef mümkün de?il. Ancak a?a??daki adrese t?klayarak parolan?n herhangi bir sorun olmadan e-posta yoluyla gönderilmesini isteyebilirsin:
http://www.urban-rivals.com/player/signin.php

2.3. Biri hesab?ma girmi?! Ne yapmal?y?m?

3. Sitedeki teknik hatalar (bug)

3.1. Koleksiyonun %100’ünden fazlas?na sahibim! Teknik bir hata tespit ettim!

Bu bir teknik hata de?il. Tüm oyuncular?n koleksiyonun %100’üne eri?mesi için, sadece müsait olan karakterler bu %100 içinde say?lmaktad?rlar. Koleksiyon kartlar?n? biriktirdiysen, %100’ü geçebilirsin!

3.2. Oyun oynarken teknik bir hata olu?tu, ne yapabilirim?

Bu bilgileri incelememiz için daha fazla ö?eye ihtiyac?m?z var:

- Ar?zan?n ekran görüntüsü,
- Oynanan kartlar, oyun s?ras? ve her kart üzerindeki Pillz say?s?,
- Ar?zan?n meydana geldi?i salon,
- Dövü? geçmi?inin ekran görüntüsü.

Böylece bildirilen teknik sorunu tam olarak tespit edebiliriz.

3.3. Sitenin ba?ka bir bölümünde bir teknik hata meydana geldi, ne yapmal?y?m?

Bu bilgileri incelememiz için daha fazla ö?eye ihtiyac?m?z var:


- Ar?zan?n ekran görüntüsü,
- Normalde sana tahsis edilmi? olmas? gereken kazançlar?n ekran görüntüsü (Kate’in MP’si, genel klasman, vs),
- Ar?zan?n meydana geldi?i salon,
- Dövü? geçmi?inin ekran görüntüsü.

Böylece bildirdi?in teknik sorunu tam olarak tespit edebiliriz.

3.4. Komple teknik çözüm

Problemin kayna?? ?unlar olabilir:

1. ?nternet gezginin aç?lan pencereleri kabul etmiyor.
?nternet gezginini www.urban-rivals.com sayfas?ndan gelen aç?l?r pencereleri kabul edecek ?ekilde ayarlayabilirsin.

?nternet Explorer (son sürümü) gezgininin aç?l?r pencereleri kabul etmesini sa?lamak için Ayarlar > Pop-ups’lar?n engellenmesi > pop-ups engelleme ayarlar? üzerine t?kla.

Ayn? ?ekilde, Firefox’un aç?l?r pencerelere izin vermesini sa?lamak için de ayarlar > Tercihler > ?çerik > ?stisnalar’? seç ve belirtilen kutucu?a sitemizin pop-ups’lar?n? kabul etmesi için “www.urban-rivals.com” yaz.

2. Adobe Flash Player’?n son sürümünü güncellemedin.
Bu durumda Flash Player’?n son sürümünü bilgisayar?na indir ve yerle?tir. Bu i?lemi örne?in ?u adresten gerçekle?tirebilirsin: http://www.softonic.com/s/flsh-player

3. Ebeveyn denetimi sitemizin baz? ö?elerini engellemek üzere ayarlanm??t?r.
Baz? resimlerin veya kredi sat?n alma sayfalar?n?n bu nedenden engellenmi? olmalar? mümkündür.

E?er yeti?kin bir oyuncuysan internet gezgininin veya bilgisayar?n?n ebeveyn denetim program?n? do?ru bir ?ekilde ayarlayabilirsin.

E?er re?it de?ilsen ebeveynlerinden seninle birlikte kendilerine en uygun ayarlar? seçmelerini isteyebilirsin.

4. Antivirüs program?n veya ?nternet güvenlik sistemin sitemizin baz? ö?elerini engelliyor.
Birçok antivirüs program? e?er düzgün ayarlanmam??lar ise sayfam?zdan aktar?lan verileri engelliyor. En fazla sorun olu?turan antivirüs sistemleri Norton ve Kaspersky.

Sorununu çözmek için antivirüs program?n? gerekti?i gibi ayarla.

E?er tüm bu i?lemleri gerçekle?tirdikten sonra da sorun devam ediyorsa bizimle temas kurmaktan çekinme.