HomeTeknik destekGüvenlik Kullan?c? ad?m? hat?rlam?yorum, ne yapmal?y?m?

2.2. Kullan?c? ad?m? hat?rlam?yorum, ne yapmal?y?m?

Ba?lanmak için do?ru rumuzu kulland???ndan emin misin? Belki de rumuzunu son zamanlarda de?i?tirmi?sindir.
Rumuzun yerine kay?t için kulland???n e-posta adresini girerek de ba?lanabilece?i?ni biliyor musun?
E?er parolan? unuttuysan, bunu sana do?rudan göndermemiz maalesef mümkün de?il. Ancak a?a??daki adrese t?klayarak parolan?n herhangi bir sorun olmadan e-posta yoluyla gönderilmesini isteyebilirsin:
http://www.urban-rivals.com/player/signin.php

This page was: Helpful | Not Helpful